"Nebranme se globalizaci izolací"
Milan Kundera

Prožíváme zásadní zmeny, o nichž s jistotou ješte nevíme, jak ovlivní naše životy a zeme. Jsme svedky historického procesu, který pro nás predstavuje velkou výzvu, ale i velkou príležitost. Není vubec snadné jednat v souladu s temito zmenami a predevším vedet s jistotou, kam je nasmerovat, aby byl zajišten vetší pokrok a blahobyt spolecnosti i jedince.

Platí to tím spíše pro naše zeme, které nedisponují dostatecnými prostredky, aby úcinné celily realite, která je obklopuje a která se navíc nachází pod vlivem vnejšího okolí. Ale bylo by kontraproduktivní, kdybychom se snažili v tomto procesu globalizace se izolovat. Naopak, to by problém ješte umocnilo. Musíme rozvíjet pocit jistoty v nás samých a v našich spolecnostech. Existují ruzné cesty, jak toho dosáhnout. Jedna z nich spocívá v prohloubení a aktualizování vzájemného poznání.

Angelo Maria Ripellino v knize Kouzelná Praha, která predstavuje hlubokou a krásnou úvahu o této nádherné zemi, vystihuje ceské povahové rysy, které se formovaly pri hledání své identity jako národa. Provází nás svými komentári pocínaje Komenským, pres spisovatele a ceské kulturní hrdiny, jako jsou bratri Capkové a Franz Kafka - aniž by samozrejme vynechal vojáka Švejka, aby nám vysvetlil, že se podle nej jedná o pocit urcité bezmoci vuci vnejším událostem, jako by tyto byly mimo dosah naší pusobnosti. Pokud tak tomu bylo dríve, dnes to již neplatí. Od dob "sametové revoluce" se vše podstatne zmenilo.

Odvaha a duch ceské podnikavosti, které se široce projevily v letech 1918 až 1938, dosáhly nového rozkvetu a zacínají se znovu projevovat. Získávájí energii a sílu, které ucinily z této zeme vzor a príklad pro další vývoj svetového myšlení a kultury.

Ceská republika se musí znovu ujmout této duležité role. A to s ohledem na zemepisnou polohu ve stredu Evropy a na svou historickou úlohu ve vývoji naší kultury a civilizace. Praha se musí zbavit prípadných zbytku letargie a znovu zaujmout své místo mezi svetovými velkomesty kultury a pokroku civilizace.

Argentinská diplomacie si velmi preje prispet, v rámci svých možností, tomuto významnému procesu. V soucasnosti Argentina prožívá potíže, ale náš lid a duch našeho národa, nás povedou kupredu.

Jorge Luis Borges, významný spisovatel, nás naucil poznávat a vážit si Ceska. Ceši, kterí se vystehovali do naší zeme, nás seznámili se svými prostými a poutavými zvyky. Ceští hudebníci a malíri obohatili naše smysly, spisovatelé zapusobili na naši mysl a všichni obohatili naši duši. Proto se musíme vrátit na cestu prohloubení vzájemného poznání, abychom se obohatili jako lidé, národy, zeme navzdory vzdálenostem.

Proto byl loni zahájen kulturní dialog mezi ceskými a argentinskými akademiky a intelektuály, prvního svého druhu mezi obema zememi, organizovaný argentinským Ministerstvem zahranicních vecí, spolu s velvyslanectvím v Praze a Karlovou univerzitou. Shromáždili jsme osobnosti z hlavnich vedních oboru a vyzvali je ke spolecnému posouzení základních problému soucasnosti, které ovlivnují náš každodenní život i budoucnost spolecnosti, jedincu a státu. Dosáhli jsme cíle prohloubit existující svazky a rozšírít je o nové. Možnost jejich uplatnení na oblastní úrovni v Latinské Americe a ve strední Evrope je rovnež dána díky internetu a elektronické pošte.

Nyní jsme z kulturního pohledu jsme prešli na hospodárství a politiku. Díky podpore této iniciativy ze strany ceského Ministerstva zahranicních vecí a Ministerstva prumyslu a obchodu se práve dnes sešli odborníci, podnikatelé, diplomaté a vládní cinitelé na seminári v Cernínském paláci. Je to první zasedání tohoto druhu, které se uskutecní v zemi strední Evropy, s uskupením Mercosur. Zeme Visegradu mají v úmyslu vstoupit do EU v roce 2004 a zeme Mercosuru verí, že ve stehném roce budou moci úspešne zakoncit jednání , které v soucasnosti probíhá v EU ohledne vytvorení zóny volného obchodu, nazvané Asociación Birregional (Dvouoblastní sdružení).

Proto Argentina, která do 30. cervna vykonává docasné predsednictví Mercosuru, považovala ve spolupráci se spolecníky v Mercosuru, tedy s Brazílií, Praguayí a Uruguayí a zememi Visegrádu, ze nejvýše duležité zahájit prípravy pro vytvorení institucních a smluvních podmínek. Veríme, že tak prispejeme k prosazení potrebných zmen a prohloubíme pozitivní poznání mezi protagonisty tohoto významného vývoje.

HOSPODÁRSKÉ NOVINY 24. dubna 2002, strana 11 dole

Home | About us | The forum | Articles | News | Links
© 2002 Celaforum.org | Todos los derechos reservados | All rights reserved